Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Organizacyjno-kadrowy
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:
(81) 826 17 93|(81) 826 18 55
Informacje dodatkowe:

W skład Wydziału wchodzą następujące referaty i stanowiska:
1) Referat Organizacyjny:
a) stanowisko do spraw BHP, tel. (81) 826 18 05
b) stanowisko do spraw organizacyjnych, tel. (81) 826 17 93
c) stanowisko do spraw informatycznych, tel. (81) 826 17 84
d) stanowisko do spraw technicznej obsługi BIP i strony internetowej Powiatu,
tel. (81) 826 17 84
e) stanowisko do spraw obsługi i zaopatrzenia, tel. (81) 826 17 94
f) stanowisko do spraw obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


2) Biuro Rady:
a) stanowisko do spraw obsługi Rady i Zarządu, tel. (81) 826 17 67
b) stanowisko do spraw obsługi Komisji Rady, tel. (81) 826 17 67


3) Referat Kadr i ZFŚS:
a) stanowisko do spraw kadr i spraw socjalnych, tel. (81) 826 18 55

 

Do Wydziału Organizacyjno-kadrowego należą sprawy z zakresu:

1) Struktur organizacyjnych, zasad funkcjonowania Starostwa.

2) Usprawniania organizacji pracy Starostwa oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania.

3) Opracowania projektu Regulaminu organizacyjnego oraz kontrola jego realizacji.

4) Prowadzenia spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP.
5) Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty.
6) Prowadzenia zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.

7) Prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków, monitorowanie terminowego
ich rozpatrywania przez właściwe wydziały i samodzielne stanowiska pracy
oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie.

8) Przyjmowania i ewidencjonowania oświadczeń majątkowych oraz przekazywania ich
do właściwych urzędów skarbowych.

9) Wykonywania zadań związanych z wyborami.

10) Wykonywania zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
i fundacji.

11) Prowadzenia biura rzeczy znalezionych.

12) Prowadzenia biblioteki Starostwa.
13) Obsługi posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji Rady.
14) Gromadzenia i przygotowywania materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu
i Komisji Rady.
15) Przygotowywania materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji Rady.
16) Protokołowania obrad i posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji Rady.
17) Przekazywania do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym oraz czuwania nad terminowym ich załatwieniem.
18) Przedkładania organom nadzoru uchwał Rady.
19) Wykonywania czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych.
20) Udzielania pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
21) Koordynowania zadań w ramach ustalania celów działalności komórek organizacyjnych Starostwa dla potrzeb procesu zarządzania ryzykiem.
22) Monitorowania realizacji celów i zadań wymienionych w zbiorczym wykazie najważniejszych celów i zadań.
23) Planowania i koordynowania procesów zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej.
24) Prowadzenie rejestru ryzyk.
25) Prowadzenie i aktualizacja wykazu m.in. procedur, regulaminów w ramach systemu kontroli zarządczej.
26) Sporządzenie raportów, sprawozdań z zakresu kontroli zarządczej.
27) Gospodarowania środkami rzeczowymi, drukami i formularzami ogólnego stosowania.
28) Zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne, zakupu inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz konserwacji sprzętu biurowego.
29) Zabezpieczenia mienia w budynku Starostwa i organizacji ochrony budynku.
30) Gospodarowania taborem samochodowym.
31) Zabezpieczenia informacji wizualnej dla interesantów.
32) Zabezpieczenia łączności telefonicznej i alarmowej.
33) Utrzymania czystości na terenie budynku Starostwa i otoczenia.
34) Obsługa informatyczna Starostwa.
35) Obsługa techniczna strony internetowej Powiatu i BIP.
36) Zarządzania budynkami administracyjnymi Powiatu i gospodarka lokalami biurowymi Starostwa.
37) Prowadzenia spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zabezpieczenia p.poż.
38) Prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych i wydawanie ich
na bieżące potrzeby pracownikom Starostwa.
39) Planowania polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Starostwa.
40) Planowania funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami.
41) Planowanie wydatków na badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników.
42) Opracowywania projektu Regulaminu wynagradzania.
43) Opracowywania projektu Regulaminu pracy oraz kontrola jego realizacji.
44) Organizowania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie i wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
45) Wspierania rozwoju pracowników i stymulowanie podnoszenia kwalifikacji
w celu zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry.
46) Prowadzenia spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
47) Organizowania i nadzoru nad przebiegiem służby przygotowawczej pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej.
48) Prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
49) Nadzoru nad procesem okresowej oceny pracowników.
50) Organizowania i nadzoru nad stażami, praktykami i wolontariatem, odbywanymi
w Starostwie.
51) Prowadzenia spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
52) Współpracy ze stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania pracowników na szkolenia okresowe BHP.
53) Prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę.
54) Sporządzania okresowych sprawozdań statystycznych.
55) Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. obsługi i zaopatrzenia

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Z-ca Kierownika
Okres obejmowania stanowiska:
2020-05-01 00:00:00  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. organizacyjnych

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. obsługi Rady i Zarządu oraz obsługi Komisji (Biuro Rady)

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. obsługi Rady i Zarządu oraz obsługi Komisji (Biuro Rady)

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. kadr i spraw socjalnych

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. obsługi Rady i Zarządu oraz obsługi Komisji (Biuro Rady)

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownika Biura Rady

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
BHP, P.POŻ.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. informatycznych

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik
Okres obejmowania stanowiska:
2020-05-01 00:00:00  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Biuro Rzeczy Znalezionych, Skargi i wnioski

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. informatycznych

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Gremlas Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 07-05-2020
Osoba wprowadzająca informację: Gremlas Agnieszka
Data wprowadzenia informacji: 07-05-2020