Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Budownictwa
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 826 17 77
Informacje dodatkowe:

Wydział Budownictwa

 tel. 81 826 17 77

W Wydziale tworzy się stanowisko pracy do spraw budowlanych.

Do Wydziału Budownictwa należą sprawy z zakresu:
1) Udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
2) Nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
3) Nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
4) Zatwierdzania projektu budowlanego.
5) Wydawania pozwoleń na budowę.
6) Przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
7) Zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w pkt 6 i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
8) Przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
9) Nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
10) Stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
11) Prowadzenia rejestru wniosków o wydanie pozwoleń na budowę.
12) Prowadzenia rejestru wydanych decyzji pozwoleń na budowę i przechowywania dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
13) Przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
14) Nakładania obowiązku stosowania przepisu art. 43, ust. 1 ustawy Prawo udowlane do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia oraz nakładania obowiązku uzupełniania braków w składanych zgłoszeniach dot. art. 30 ww. ustawy.
15)  Rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
16) Udzielania pozwolenia lub przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
17) Wydawania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
18) Uchylania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
19) Wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
20)  Wydawania zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów.
21)  Prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej udzielanych pozwoleń na budowę.
22) Prowadzenie Archiwum Wydziałowego.                                               

Z dniem 01.01.1999 r. za sprawą nowelizacji przepisów prawa budowlanego wprowadzono nowy podział administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Organami administracji architektoniczno-budowlanej są starostowie jako organy I instancji.Starosta wykonuje zadania administracji publicznej określone w ustawie Prawo budowlane, jako zadanie rządowe, zatem nie jest to zadanie własne starosty jako organu samorządu.

W roku 1999 wydział wykonywał zadania na obszarze 9 gmin, a w 2000 r. na obszarze 8 (odeszła gmina Borzechów, gdzie realizowaliśmy zadania na zasadzie porozumienia między powiatami), natomiast od 2001 r. ponownie na terenie 9, z powodu rezygnacji z kontynuacji porozumienia przez gminę Gościeradów.Natomiast od roku 2003 na obszrze wszystkich 10 jednostek szmorządowych (rezygnacja z zadań powierzonych gminy Trzydnik Duży). W Wydziale oprócz dokumentacji prowadzonej sposobami tradycyjnymi funkcjonuje program ewidencji komputerowej.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Geolog powiatowy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent d/s leśnictwa

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent d/s lesnictwa

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent d/s leśnictwa

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Wydziału Budownictwa

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Gremlas Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015