Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Edukacji i Sportu
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Informacje dodatkowe:

Wydział Edukacji i Sportu - kierownik Agnieszka Drozd

tel. 81 826 17 89


Adres komórki: Niepodległości 20, 23 – 204 Kraśnik
Informacje dodatkowe: Pokoje: 205, 206, 204

 

Wydział realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej oraz sportu.

W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

- stanowisko do spraw edukacji
- stanowisko do spraw sportu

Powiat Kraśnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowo – wychowawczych:1. Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku.
2. Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.
3. Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku.
4. Zespołu Szkół w Annopolu.
5. Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
6. Zespołu Szkół – CKZiU w Urzędowie.
7. Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku.
8. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olbięcinie.
9. Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku.

 

 

 Do Wydziału Edukacji i Sportu należą sprawy z zakresu:
1)
Realizowania zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2) Przygotowania zezwoleń na założenie szkoły/placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
3) Opiniowania likwidacji szkoły/placówki publicznej oraz przyjmowania dokumentacji likwidowanej szkoły/placówki prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną.
4) Zapewniania kształcenia, wychowania i opieki w szkołach/placówkach.
5) Przygotowania projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
6) Określania zasad gospodarki finansowej szkół/placówek publicznych.
7) Prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole/placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę/placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.
8) Nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących nabywania wyposażenia szkolnego.
9) Powierzania stanowiska dyrektora szkoły/placówki.
10) Powierzania stanowiska dyrektora osobie nie wyłonionej w drodze konkursu.
11) Opiniowania powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły wicedyrektora lub osoby, pełniącej inne stanowisko kierownicze.
12) Przygotowania propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu.
13) Przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły/placówki, w szczególności:

a) aktualność i zgodność uregulowań wewnętrznych jednostki z przepisami prawa,
b) prawidłowość prowadzenia dokumentacji administracyjnej,
c) prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej,
d) zgodność tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych z arkuszami organizacyjnymi.

14) Przygotowania propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego.
15) Przygotowania propozycji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach/placówkach.
16) Przygotowania propozycji zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w szkole/placówce.
17) Przygotowania propozycji zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół/placówek zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.
18) Przygotowania propozycji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
19) Regulaminu wygradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
20) Awansu zawodowego nauczycieli.
21) Doskonalenia zawodowego nauczycieli.
22) Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.
23) Odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
24) Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
25) Przyznawania środków na dodatki i premie dla opiekunów praktyk.
26) Systemu informacji oświatowej.
27) Kierowania dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
28) Kierowania dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
29) Realizowanie programu stypendialnego Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
30) Realizowanie zadań z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji z programów rządowych na zadania oświatowe.
31) Ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
32) Nadawania (i cofania) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
33) Udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
34) Tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu.
35) Prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
36) Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.
37) Sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów i stowarzyszeń sportowych.
38) Organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzowania walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowania zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c)szkolenia kadry instruktorów i kierowania ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych
d) tworzenia, utrzymywania i udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej.


39) Pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań w dziale edukacji i sportu.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Kierownika

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Stanowisko:
Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Niewójt Piotr
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015