Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Geodezji
Adres komórki:
ul. Szpitalna 2A 23-204 Kraśnik
Telefon:
(81) 826-41-09
Fax:
(81) 826-41-50
Informacje dodatkowe:

Wydział Geodezji 

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik
tel./fax (81) 826-41-50, (081) 826-41-09

p.o. Geodety Powiatowego mgr inż. Urszula Sokal, tel. 81 884 47 45

p.o. z-cy Kierownika Wydziału mgr inż. Aneta Rola, tel. 81 458 10 96

 

W wydziale tworzy się następujące referaty i stanowiska pracy:

1)     Referat Geodezji:

a) stanowisko do spraw ewidencji gruntów i budynków,

b) stanowisko do spraw koordynacji usytułowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) stanowisko do spraw techniczno – kancelaryjnych.

2)     Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

a) stanowisko do spraw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

b) stanowisko do spraw mapy numerycznej.

CZAS PRACY
(Obsługa klienta) poniedziałek-piątek: 8.00 - 15.00

Do Wydziału Geodezji należą sprawy z zakresu:

1)      Wszczynania, prowadzenia oraz zatwierdzania postępowania scaleniowego
i wymiennego na gruntach rolnych i leśnych.

2)      Prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tym naliczania opłat za udostępnianie zasobu zainteresowanym.

3)      Udzielania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania.

4)      Przyjmowania i ewidencjonowania zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.

5)      Koordynacji realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców robót.

6)      Udostępniania danych z zasobu.

7)      Wydawania wytycznych do wykonywania zgłoszonych robót.

8)      Kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi technicznymi GUGiK, instrukcjami branżowymi oraz warunkami określonymi przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

9)      Ewidencjonowania, przetwarzania i przechowywania dokumentów przyjętych do zasobu.

10)  Modernizacji i aktualizacji bieżącej zasobu.

11)  Tworzenie zasobu geodezyjnego w systemie informatycznym.

12)  Gromadzenia i bieżącej aktualizacji zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu.

13)  Wyłączania dokumentów z zasobu i współpracy w tym zakresie z archiwami państwowymi.

14)  Oceny stanu zasobu i wnioskowania potrzeby wykonania robót wynikających z tej oceny.

15)  Opracowywania warunków technicznych robót geodezyjnych zlecanych przez Starostwo.

16)  Przekazywania właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla obronności kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17)  Tworzenia i aktualizacji zasobu zabezpieczającego.

18)  Zatwierdzania osnów szczegółowych.

19)  Zakładania i prowadzenia poprzez bieżącą aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formie mapy hybrydowej, wektorowej lub rastrowej.

20)  Ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

21)  Przyjmowania zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych.

22)  Zakładania, modernizacji i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

23)  Utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi:

a) w części kartograficznej na mapach ewidencyjnych, w formie numerycznej;

b) w części opisowej prowadzonej w systemie informatycznym.

24)   Archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych.

25)  Opracowania decyzji o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów.

26)  Opracowania decyzji w przedmiocie klasyfikacji gruntów i wprowadzenia do operatu ewidencyjnego zmian w wyniku nowej klasyfikacji.

27)  Wprowadzania do operatu ewidencji gruntów sprostowań omyłek lub błędów pisarskich, rachunkowych, kreślarskich i innych.

28)  Opracowania sprawozdań i wykazów gruntów.

29)  Sporządzania kopii zabezpieczających bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

30)  Prowadzenia operatów granic obrębów łącznie z mapami przeglądowymi.

31)  Współdziałania z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraśniku.

32)  Współdziałania z jednostkami wykonującymi prace związane z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

33)  Wprowadzania do operatu ewidencyjnego zmian jednostek administracyjnych, zmian nazw miejscowości, na podstawie obowiązujących przepisów.

34)  Sporządzania zamknięć rocznych i sporządzania wykazów gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w poszczególnych obrębach.

35)  Przeprowadzania postępowań wyjaśniających w przedmiocie własności bądź posiadania gruntów.

36)  Wydawania zaświadczeń o posiadaniu gruntów na podstawie protokołów stwierdzenia stanu władania.

37)  Wydawania zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów.

38)  Udostępniania na wniosek zainteresowanych danych ewidencyjnych w formie:

a) komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów;

b) wypisów z rejestrów i kartotek;

c) wyrysów z mapy ewidencyjnej;

d) plików komputerowych;

e) informacji przekazywanych ustnie i wizualnie.

39)  Naliczanie opłat za wydawane dokumenty i udzielane informacje.

40)  Odbioru dokumentacji geodezyjnych i formalno-prawnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Starostwa.

41)  Zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

42)  Rejestrowania i rozpatrywania wniosków oraz przedłożonych projektów w zakresie:

a) zgodności z wnioskiem o uzgodnienie;

b) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

c) czytelności graficznej projektowanych elementów.

43)  Ustalania terminów, zwoływania, organizacji i przewodniczenia  posiedzeniom zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej.

44)  Opracowania i wydania opinii zleceniodawcy.

45)  Wnoszenie uzgodnionego projektu do prowadzonej bazy GESUT.

46)  Naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

47)  Prowadzenia rejestru cen nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.

48)  Udzielania informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości.

49)  Prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

50)  Prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

51)  Prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

52)  Koordynacja usytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Stanowisko:
Kierownik

Stanowisko:
p.o. Kierownika

Stanowisko:
Geodeta Powiatowy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Łoboda Konstanty
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015