Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Komunikacji i Transportu
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 826 17 69
Fax:
81 458 10 90
Email:

Informacje dodatkowe:

I piętro, pokoje:

111 - Kierownik - Wojciech Wieczorek /tel.81 826 17 69;

115 - zastępca kierownika -      /tel.81 826 17 75

116 - Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - Transport, OSK i SKP -
Dorota Dziurda,Krzysztof Lemiecha, Piotr Buczak /tel.81 826 18 56;
e-mail: km@powiatkrasnicki.pl

113 - Ewidencja Kierowców(pr.jazdy po egzaminie, zmiana danych) - Dorota Sobutka, Anna Dul /tel.81 826 17 73; e-mail: prawojazdy@powiatkrasnicki.pl
- Transport (zezwolenia) - Agnieszka Czerny /tel.81 826 17 73

112 - Ewidencja kierowców (pr.jazdy zatrzymane, cofnięte, międzynarodowe) -
Agnieszka Cieślik, Anna Robak /tel.81 826 17 72

114/115 - Ewidencja pojazdów - Tadeusz Śliwka, Edyta Sakłak, Kamil Kapica
- tel/fax.81 826 17 74; 81 458 10 90 e-mail:komunikacja@powiatkrasnicki.pl

 

Do Wydziału Komunikacji i Transportu należą sprawy z zakresu:

 

1) wydawania uprawnień dla kierowców, a w szczególności:

 

a) generowanie profilu kandydata na kierowcę,

b) wydawanie praw jazdy, wydawanie wtórników praw jazdy, przedłużanie okresu ważności praw jazdy, wymiana praw jazdy, wymiana zagranicznych praw jazdy,

c) wymiana praw jazdy wydanych przed dniem 1 lipca 1999 r.,

d) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

e) dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,

f) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem, wydawanie wtórników pozwoleń na kierowanie tramwajem, przedłużanie okresu ważności pozwoleń do kierowania tramwajami,

g) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, rozszerzanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

h) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, rozszerzanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,

i) wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu okresu próbnego,

j) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,

k) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

l) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie,

m) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie psychologiczne,

n) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny,

o) wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

p) wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

r) wydawanie decyzji administracyjnych o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

s) przyjmowanie od prokuratury, policji lub innych upoważnionych jednostek, zatrzymanych praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem,

t) zwracanie zatrzymanych praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem,

u) żądanie akt ewidencyjnych kierowców,

w) przekazywanie akt ewidencyjnych kierowców,

x) wykonywanie wyroków sądów w zakresie orzeczonych środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz podawanie właściwych wyroków do informacji publicznej,

y) współdziałanie z innymi instytucjami i urzędami, w szczególności z: policją, prokuraturą, sądami, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Strażą Miejską oraz z organami wydającymi uprawnienia do kierowania pojazdami,

z) przekazywanie sprawozdań z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami.

 

2) rejestracji pojazdów, a w szczególności:

 

a) rejestracją pojazdów nabytych na terenie kraju oraz sprowadzonych z zagranicy,

b) czasową rejestracją pojazdów,

c) wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych w przypadku utraty lub zniszczenia,

d) wydawanie wtórników kart pojazdu w przypadku utraty lub zniszczenia,

e) wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży,

f) przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,

g) wymianą dowodów rejestracyjnych ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego,

h) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku kradzieży, przekazania do stacji demontażu, sprzedaży za granicę, zniszczenia (kasacji) za granicą oraz w przypadku trwałej i zupełnej utraty,

i) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

j) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

k) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne,

l) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,

m) dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji w dowodach rejestracyjnych zgodnie z § 11, ust. 1, pkt 30 Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów,

n) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych,

o) współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami, w szczególności z policją, prokuraturą, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz innymi wydziałami komunikacji na terenie całego kraju.

 

3) prowadzenia nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców, a w szczególności:

 

a) wpisywanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń w związku z wpisem,

b) dokonywanie adnotacji w centralnej ewidencji działalności gospodarczej po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

d) nadzór i przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

e) wydawanie i cofanie uprawnień imiennych diagnostom do wykonywania badań technicznych,

f) wpisywanie przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń w związku z wpisem

g) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

h) dokonywanie adnotacji w centralnej ewidencji działalności gospodarczej po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

i) prowadzenie Portalu Starosty i aktualizacją danych w nim zawartych,

j) wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie decyzji o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców,

k) prowadzenie ewidencji jednostek wojskowych szkolących żołnierzy i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących szkolenie osób na potrzeby tych służb oraz szkół prowadzących szkolenie w formie zajęć szkolnych dla uczniów (słuchaczy),

l) współpraca z WORD-em w zakresie pomocy merytorycznej oraz przekazywania informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców;

ł) współpraca z administratorem centralnej ewidencji kierowców - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców,

m) współpraca ze starostą, na którego obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka oraz przeprowadzanie kontroli na wniosek starosty, który dokonał wpisu przedsiębiorcy do rejestru jeśli infrastruktura ośrodka znajduje się na terenie powiatu kraśnickiego,

n) sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej, w zakresie:

- średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,

- liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,

o) rozpatrywanie skarg na ośrodki szkolenia kierowców,

p) nadzór dotyczący terminowego przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców stosownych informacji na temat szkolenia,

r) sprawowanie nadzoru i kontrolowanie działalności ośrodków szkolenia kierowców,

s) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wpisywanie i skreślanie instruktorów z ewidencji i wydawanie instruktorom legitymacji,

t) nadzór nad przekazywaniem przez instruktorów danych dotyczących informacji o zmianie danych osobowych, miejscu ich zatrudnienia oraz przedkładaniem zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego,

u) prowadzenie ewidencji wykładowców oraz wpisywanie i skreślanie wykładowców z ewidencji i wydawanie im zaświadczeń potwierdzających wpisanie do ewidencji wykładowców,

w) nadzór nad przekazywaniem przez wykładowców danych dotyczących informacji o zmianie danych osobowych wykładowców, miejscu ich zatrudnienia oraz przedkładaniem zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego,

z) sporządzanie i przedstawianie wojewodzie corocznych sprawozdań z wykonywanych przez starostę zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami,

 

4) transportu drogowego, a w szczególności:

 

a) dokonywanie zmiany, cofanie, wygaszanie oraz zawieszanie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy - wydanych przed 15 sierpnia 2013 roku oraz wydawanie dodatkowych wypisów,

b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,

c) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,

d) uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych na regularny przewozów osób, wykraczających poza obszar jednego powiatu w ramach województwa,

e) wydawanie ograniczeń obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w przypadku klęski żywiołowej,

f) wymaganie od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadań przewozowych w przypadku klęski żywiołowej,

g) prowadzenie spraw związanych z realizacją zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

h) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń lub zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,

i) realizacja spraw ogólnych dotyczących transportu drogowego,

j) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszanie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy,

k) udzielanie, cofanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

- samochodem osobowym

- pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjne do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

l) udzielanie, cofanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

ł) dokonywanie adnotacji w centralnej ewidencji działalności gospodarczej po udzieleniu, cofnięciu, wygaszeniu uprawnień transportowych.

 

5) wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych kat. II i III,

6) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

7) wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny,

8) sporządzania planu kontroli zewnętrznych wynikających z zadań wydziału,

9) prowadzenia Archiwum Wydziałowego.

 

 

 


Komórka nadrzędna:
Komórki podległe:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Z-ca Kierownika

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny specjalista

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny specjalista

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca kierownika

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Buczak Piotr
Data wytworzenia informacji: 03-07-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015