Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Promocji
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Telefon:
826-17-92, 826-18-01
Informacje dodatkowe:

kierownik - Katarzyna Michalczewska
 
Do zadań Wydziału Promocji  należą sprawy z zakresu:

1) Podejmowanie działań promocyjnych mających na celu ukształtowanie i utrwalenie wizerunku powiatu kraśnickiego jako regionu atrakcyjnego gospodarczo dla potencjalnych inwestorów.
2) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami w zakresie promocji gospodarczej.
3) Prowadzenie i udostępnianie zainteresowanym bazy terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie powiatu kraśnickiego.
4) Gromadzenie i udostępnianie informacji o możliwości promocji lokalnych podmiotów gospodarczych i innych, podczas targów i wystaw krajowych i zagranicznych.
5) Inicjowanie wyjazdów na targi oraz wystawy krajowe i zagraniczne promujące powiat kraśnicki oraz działające na jego terenie podmioty gospodarcze i inne organizacje.
6) Zapewnienie pomocy podmiotom zainteresowanym lokalizacją i rozpoczęciem inwestycji na terenie powiatu.
7) Udostępnianie informacji o trybie zakładania oraz formach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu.
8) Ustanawiania społecznego opiekuna zabytków na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz cofania takiego ustanowienia.
9) Prowadzenia listy społecznych opiekunów zabytków.
10) Umieszczania na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informujących o tym, że zabytek ten podlega ochronie.
11) Przygotowywania decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia czasowego zajęcia.
12) Prowadzenia spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury.
13) Załatwiania spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.
14) Podejmowania działań zapewniających rozwój twórczości autystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
15) Prowadzenia spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywania muzealiów.
16) Ustalania założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
17) Prowadzenia spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
18) Przygotowywania propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej powiatowych instytucji kultury oraz wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych.
19) Prowadzenia spraw w zakresie wymiany kulturalnej krajowej i zagranicznej.
20) Współdziałania w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
21) Załatwiania spraw związanych z organizacją przez powiat imprez masowych.
22) Przygotowywania rocznych planów zadań do wykonania w ramach promocji powiatu, kultury i turystyki oraz ich realizacja.
23) Współpracy z organami rządowymi, samorządowymi i innymi podmiotami w realizacji zadań promocyjnych.
24) Współpracy z mediami w celu promowania powiatu.
25) Współpraca przy redagowaniu strony internetowej powiatu.
26) Podejmowania działań w celu nawiązania, rozwijania i umacniania współpracy międzynarodowej.
27) Popularyzacji aktywnych form turystyki na terenie powiatu.
28) Opracowywania i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie.
29) Pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań w dziedzinie promocji, kultury, turystyki i współpracy międzynarodowej.
30) Inicjowania działań mających na celu aktywizacje społeczności lokalnej oraz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Marcinkowski Grzegorz
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015