Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Informacje dodatkowe:

Kierownik wydziału - Renata Kuś

(81) 826 41 41

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy z zakresu:

 1. Tworzenia i gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu.

 2. Nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu.

 3. Sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu.

 4. Oddawania nieruchomości w trwały zarząd.

 5. Wygaszania trwałego zarządu.

 6. Dokonywania darowizny, zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu za zgodą Rady.

 7. Ustalania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych Powiatu.

 8. Naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu.

 9. Opiniowania podziałów nieruchomości dokonywanych z urzędu.

 10. Ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie art. 98 u.g.n.

 11. Zlecania wyceny nieruchomości.

 12. Składania wniosków o wpis i aktualizację ksiąg wieczystych.

 13. Nabywania tytułu własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Powiatu.

 14. Przekazania nieruchomości stanowiących własność Powiatu w użytkowanie, dzierżawę, użyczenie, najem.

 15. Składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Powiatu oraz wprowadzanie zmian.

 16. Prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości Powiatu.

 17. Zabezpieczenia wierzytelności Powiatu poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki.

 18. Tworzenia i gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

 19. Nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 20. Sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

 21. Oddawania nieruchomości w trwały zarząd.

 22. Wygaszania trwałego zarządu.

 23. Dokonywania darowizny na cele publiczne lub jednostkom samorządu terytorialnego za zgodą Wojewody.

 24. Ustalania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

 25. Naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa.

 26. Wywłaszczania nieruchomości.

 27. Wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości na poszukiwania lub wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa.

 28. Wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku powstania szkody spowodowanej siłami wyższymi.

 29. Ograniczania prawa własności na czas budowy i remontu urządzeń podziemnych i naziemnych.

 30. Ustalania odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości.

 31. Ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

 32. Zwrotu wywłaszczanych nieruchomości oraz rozliczania z tytułu zwrotów.

 33. Zlecania wyceny nieruchomości.

 34. Składania wniosków o wpis i aktualizację ksiąg wieczystych.

 35. Nieodpłatnego przekazania na własność działek gruntu będących w dożywotnim użytkowaniu i pod budynkami na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

 36. Nabywania tytułu własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa.

 37. Przekazania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowanie, dzierżawę, użyczenie, najem.

 38. Składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz wprowadzanie zmian.

 39. Prowadzenia ewidencji zasobów.

 40. Zabezpieczania wierzytelności Skarbu Państwa poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki.

 41. Prowadzenia archiwum wydziałowego.

 42. Ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

 43. Wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód stojących.

 44. Gospodarowania mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

 45. Stwierdzania przejścia gruntów pokrytymi wodami powierzchniowymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie z zasobu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Łoboda Konstanty
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015