Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Spraw Społecznych
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Informacje dodatkowe:

 

 W Wydziale Spraw Społecznych tworzone są następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko do spraw polityki zdrowotnej i osób niepełnosprawnych

b)stanowisko do spraw obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W znakowaniu akt używa się symbolu "Zd".

 

Telefon kontaktowy: (81) 826-17-87

Na naszych stronach możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych w wydziale. 

Do Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy z zakresu:

1) Zwrotu pracodawcom (ze środków PFRON) kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.
2) Zwrotu pracodawcom (ze środków PFRON) kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb.
3) Dofinansowania (ze środków PFRON) osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarcza albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.
4) Zwrotu pracodawcom (ze środków PFRON) kosztów szkoleń zatrudnionych przez nich osób niepełnosprawnych.
5) Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy opracowywaniu i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej.
6) Ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
7) Prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, nadawaniem i zmianami w statucie Zakładu oraz sprawowaniem nadzoru nad Zakładem.
8) Określania przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego, określania zasad zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej oraz przeprowadzania kontroli w w/w zakresie.
9) Przygotowania i wydawania decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczna i badawcza w dziedzinie nauk medycznych.
10) Powoływania osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny w razie braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie oraz pokrywanie kosztów usług wykonywanych przez te osobę.
11) Przygotowywania i wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania.
12)Organizowania przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sadowej.
13) Rozpatrywania informacji właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
14)Opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
15) Przekazywania marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
16) Inicjowania, wspomagania i monitorowania działań lokalnej wspólnoty w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu.
17) Pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.
18) Podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

19)Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.”,

Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

tel. (081) 826-17-86


Stanowisko:
Kierownik

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Kierownika
Godziny przyjęć i nr pokoju:

tel. (081) 826-17-70


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Niewójt Piotr
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015