Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informacje dodatkowe:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału - Sławomir Kloc
tel. 81 826 17 70
W Wydziale zostały utworzone następujące stanowiska pracy:
a)
stanowisko do spraw wojskowych, organizacji ochrony przeciwpożarowej, planowania bieżącego, analiz i prognoz.

b) stanowisko do spraw obronnych, infrastruktury technicznej, zabezpieczenia logistycznego i szkolenia,

c) Pełnomocnik ds. Ochrony InformacjiNiejawnych - bezpśrednio podległy Staroście,

d) Kierownik kancelarii tajnej podległy Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy z zakresu:

1)      Organizowania i koordynacji działań w celu zwalczania, ograniczania lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

2)      Pozyskiwania informacji na temat potencjalnych masowych zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i innych zdarzeń  oraz prowadzenie analiz i prognoz dotyczących tych zdarzeń nadzwyczajnych,

3)      Realizacja zadań  z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

4)      Udziału w budowaniu systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych.

5)      Integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych (w tym OSP) do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych zagrożeń środowiska.

6)      Udziału w analizie sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu.

7)      Aktualizacji danych na temat instytucji państwowych, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, dysponujących sprzętem i środkami możliwymi do wykorzystania w działaniach ratowniczych
i wspomagających.

8)      Organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu oraz współpracy
w zakresie ochrony przeciwpożarowej z PSP, jednostkami i strukturami OSP.

9)      Przygotowania do działania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach a także udziału
w procesie alarmowania organów samorządu gminnego, właściwych służb (instytucji)
i ludności.

10)  Planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, reagowania na potencjalne zagrożenia oraz udziału w ćwiczeniach organizowanych przez szczebel wojewódzki i inne jednostki zajmujące się sprawami szeroko rozumianej ochrony ludności.

11)  Udziału własnego oraz nadzoru nad organizowaniem  szkoleń i ćwiczeń  z zakresu obrony cywilnej, w tym upowszechniania wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej ochrony ludności w środkach masowego przekazu.

12)  Przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

13)  Opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu oraz opiniowania i uzgadniania planów obrony cywilnej gmin.

14)  Zapewnienia obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
wykonywania części zadań wynikających z jego regulaminu i ustawy o zarządzaniu kryzysowym należących do kompetencji wydziału.

15)  Zapewnienia funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), a w szczególności:

a)    zapewnienie całodobowego przepływu informacji i pełnienie dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego;

b)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

c)    nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

d)   współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

e)    współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;

f)     dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK;

g)    realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

16)  Kontrolowania przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych i wspomagających w zakresie zadań obrony cywilnej i bezpośredniej ochrony przed powodzią.

17)  Udziału w planowaniu wsparcia organów samorządu gminnego kierujących       działaniami mającymi na celu zapobieżenie skutkom klęsk żywiołowych.

18)  Monitorowania urządzeń infrastruktury technicznej służących ochronie ludności, w tym urządzeń hydrotechnicznych i budowli ochronnych oraz wnioskowania
o przeprowadzanie niezbędnych modernizacji.

19)   Monitorowania potrzeb w zakresie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych, pasz oraz ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem lub skażeniem.

20)  Wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy.

21)  Planowania potrzeb oraz nadzorowania dostaw wody pitnej dla ludności, zwierząt
i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego, a także wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów   przeciwpożarowych.

22)  Prowadzenia ewidencji i gospodarki sprzętem, środkami technicznymi oraz umundurowaniem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań obrony cywilnej,
a także nadzoru nad zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych
i umundurowania.

23)  Nadzoru nad planowaniem i zapewnieniem ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury
i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

24)  Przygotowania do organów gminy organów obrony cywilnej treści zaleceń do gminnych planów reagowania kryzysowego.

25)  Opiniowania gminnych planów reagowania kryzysowego.

26)  Ustalania zadań dla organów OC gmin i kontroli ich realizacji, a także koordynowania
i kierowania przygotowaniami i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej.

27)  Współdziałania z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie powiatu
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowania działań w tym zakresie.

28)  Zapewnienia obsługi administracyjno - biurowej działającej przy Staroście Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, kierowania wypracowanych przez nią wniosków do właściwych instytucji lub innych podmiotów (jednostek) oraz przygotowywania treści sprawozdania z działalności komisji za poprzedni rok.

29)  Składania propozycji do projektu budżetu dotyczącej zabezpieczenia środków na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku następnym.

30)  Inicjowania działań mających na celu zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom
i zjawiskom kryminogennym oraz współdziałania w tym zakresie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku i innymi podmiotami.

31)  Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

32)  Opracowywania i uaktualniania planu operacyjnego przewidzianego w Strategii Bezpieczeństwa RP oraz udział w wykonywaniu wynikających z niego przedsięwzięć.

33)   Realizacja zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

34)  Nadzorowania spraw związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem służby zdrowia.

35)  Opracowywania planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu
 kraśnickiego na potrzeby obronne państwa.

36)  Wnioskowanie o nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony.

37)  Organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej oraz wykonania stosownych sprawozdań i rozliczeń po jego zakończeniu.

38)  Planowania, organizowania oraz prowadzenia szkoleń i ćwiczeń obronnych, w tym dotyczących Akcji Kurierskiej.

39)  Planu Akcji Kurierskiej (opracowywanie i aktualizacja planów oraz ewidencja świadczeń osobistych rzeczowych).

40)  Zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii tajnej.

41)  Wykonywanie zadań obronnych zgodnie z planem operacyjnym funkcjonowania powiatu kraśnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny.                                        

42)  Organizacja systemu wsparcia przez państwo gospodarza( HNS) w powiecie.

43)  Przygotowanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych.

44)   Planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia obronnego oraz ćwiczeń z tego zakresu.

45)  Realizacja pozostałych zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych.

     50) Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii tajnej.

51)  Wnioskowanie o nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej skierowanej zwalczania zdarzeń o charakterze klęskowym oraz
w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej i ćwiczeniami w zakresie spraw obronnych.

52)  Przetwarzania, sporządzania i przekazywania informacji, sprawozdań i meldunków będących w kompetencji wydziału.

53)  Kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne w ramach właściwości wydziału.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: xx xx
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kozioł-Jurak Monika
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015