Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Rada Powiatu Kraśnickiego

Kompetencje i zadania:

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,

2/ wybór i odwołanie Zarządu,

3/ powoływanie i odwoływanie , na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu

i Skarbnika Powiatu,

4/ stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie

sprawozdań z działalności Zarządu , w tym z działalności finansowej,

5/ uchwalanie budżetu Powiatu,

6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz podejmowanie

uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu

z tego tytułu,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach

określonych ustawami,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:

a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie

stanowią inaczej,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji ispół-

dzielni oraz ichrozwiązywania lub występowania z nich,

g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania

z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania

i zbywania udziałów i akcji,

h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to

z koniecznością wydzielania majątku,

i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz

wyposażania ichw majątek,

9/ określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać

zobowiązania,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,

11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji RadyPowiatu.

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jacek Dubiel Stanowisko: Przewodniczący Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Przewodniczący

Komisja Statutowa - Wiceprzewodniczący

VI kadencja 2018-2023 1
Bogdan Zuń Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Godziny przyjęć:

Kimisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek


VI kadencja 2018-2023 2
Michał Zimowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Godziny przyjęć:
 

Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Członek

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Członek

VI kadencja 2018-2023 3
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Radny Rady Powiatu- Starosta Kraśnicki- Przewodniczacy Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisjia Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Członek

Komisjia Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Członek

VI kadencja 2018-2023 4
Andrzej Cieśla Stanowisko: Radny Rady Powiatu - Wicestarosta Kraśnicki
Obowiązki:

Komisja Budżetowa- Członek

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego- Wiceprzewodniczący

VI kadencja 2018-2023 5
Henryk Flis Stanowisko: Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji- Członek

VI kadencja 2018-2023 6
Roman Bijak Stanowisko: Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu
Godziny przyjęć:
 

Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Przewodniczący

Komisja Statutowa - Przewodniczący

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Członek

VI kadencja 2018-2023 7
Marek Kołtun Stanowisko: Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Przewodniczący

 

VI kadencja 2018-2023 8
Jarosław Tomasz Czerw Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Wiceprzewodniczący

 

VI kadencja 2018-2023 9
Edyta Dudzińska Stanowisko: Radna Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Członek

Komisjia Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

VI kadencja 2018-2023 10
Tadeusz Dziurda Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna - Członek

 

 

VI kadencja 2018-2023 11
Zbigniew Józef Gawdzik Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji- członek

Komisja Statutowa - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

VI kadencja 2018-2023 12
Ryszard Iracki Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospogarczego - Przewodniczący

Komisja Rewizyjna - Członek

Komisja Statutowa - Członek

Komisja Skarg, Wniosek i Petycji - Członek

VI kadencja 2018-2023 13
Wiesław Józef Jedliński Stanowisko: Radny Rady Powiatu- wygaśnięcie mandatu Radnego z dniem 13 lutego 2020 roku
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego- Członek

VI kadencja 2018-2023 14
Jan Kozioł Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Członek

VI kadencja 2018-2023 15
Andrzej Maj Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

VI kadencja 2018-2023 16
Krzysztof Skórski Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć:
 

Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna - Sekretarz

VI kadencja 2018-2023 17
Stefan Stachula Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć:

 


Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

VI kadencja 2018-2023 19
Bożena Wilkołek Stanowisko: Radna Rady Powiatu - Wygaśnięcie mandatu Radnej z dniem 31 grudnia 2020 roku
Godziny przyjęć:

Wygaśnięcie mandatu radnego  z dniem 31 grudnia 2020 roku


Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego- Członek

VI kadencja 2018-2023 20
Tadeusz Wojtak Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Członek

Komsija Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Komisja Statutowa - Członek

VI kadencja 2018-2023 21
Paweł Marek Kudrel Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Członek

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Członek

VI kadencja 2018-2023 22
Jan Grzebuła Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Członej

VI kadencja 2018-2023 23
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność