Rada Powiatu Kraśnickiego

Kompetencje i zadania:

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,

2/ wybór i odwołanie Zarządu,

3/ powoływanie i odwoływanie , na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu

i Skarbnika Powiatu,

4/ stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie

sprawozdań z działalności Zarządu , w tym z działalności finansowej,

5/ uchwalanie budżetu Powiatu,

6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz podejmowanie

uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu

z tego tytułu,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach

określonych ustawami,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:

a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie

stanowią inaczej,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji ispół-

dzielni oraz ichrozwiązywania lub występowania z nich,

g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania

z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania

i zbywania udziałów i akcji,

h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to

z koniecznością wydzielania majątku,

i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz

wyposażania ichw majątek,

9/ określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać

zobowiązania,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,

11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji RadyPowiatu.

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Roman Bijak Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 1
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:

wtorek godz. 15:15-16:15

pok. 105 I piętro Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Przewodniczący

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Członek

Andrzej Cieśla Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 2
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisja Budżetowa- Członek

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego- Członek

Jarosław Tomasz Czerw Przewodniczący Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 3
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Przewodniczący Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:

poniedziałek godz. 15:00 - 16:00

pok. 105 I piętro Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Wiceprzewodniczący

Komisja Statutowa  - Przewodniczący

Jacek Dubiel Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 4
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Reiwzyjna - Sekretarz

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Przewodniczący

Komisja Statutowa - Wiceprzewodniczący

Edyta Dudzińska Radna Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 5
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Członek

Komisjia Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

Tadeusz Dziurda Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 6
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Wiceprzewodniczący

Henryk Flis Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 7
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji- Członek

Zbigniew Józef Gawdzik Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 8
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji- członek

Komisja Statutowa - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

Ryszard Iracki Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 9
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospogarczego - Przewodniczący

Komisja Rewizyjna - Członek

Komisja Statutowa - Członek

Wiesław Józef Jedliński Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 10
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego- Członek

Marek Kołtun Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 11
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Przewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Wiceprzewodniczący

Jan Kozioł Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 12
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Członek

Andrzej Maj Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 13
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

Andrzej Marcin Rolla Starosta Kraśnicki, Przewodniczacy Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 14
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Starosta Kraśnicki, Przewodniczacy Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisjia Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Członek

Krzysztof Skórski Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 15
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:
 
Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Wiceprzewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

Stefan Stachula Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 17
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:

 

Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Bożena Wilkołek Radna Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 18
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego- Członek

Tadeusz Wojtak Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 19
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Członek

Komsija Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Komisja Statutowa - Członek

Michał Zimowski Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 20
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:
 
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Członek

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Członek

Bogdan Zuń Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 21
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Komisja Rewizyjna - Wiceprzewodniczacy

Kimisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane