Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Rada Powiatu Kraśnickiego

Kompetencje i zadania:

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,

2/ wybór i odwołanie Zarządu,

3/ powoływanie i odwoływanie , na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu

i Skarbnika Powiatu,

4/ stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie

sprawozdań z działalności Zarządu , w tym z działalności finansowej,

5/ uchwalanie budżetu Powiatu,

6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz podejmowanie

uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu

z tego tytułu,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach

określonych ustawami,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:

a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie

stanowią inaczej,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji ispół-

dzielni oraz ichrozwiązywania lub występowania z nich,

g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania

z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania

i zbywania udziałów i akcji,

h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to

z koniecznością wydzielania majątku,

i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz

wyposażania ichw majątek,

9/ określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać

zobowiązania,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,

11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji RadyPowiatu.

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Jacek Dubiel Przewodniczący Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 1
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Przewodniczący Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Przewodniczący

Komisja Statutowa - Wiceprzewodniczący

Bogdan Zuń Wiceprzewodniczący Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 2
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Kimisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Michał Zimowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 3
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:
 
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Członek

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Członek

Andrzej Marcin Rolla Radny Rady Powiatu- Starosta Kraśnicki- Przewodniczacy Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 4
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu- Starosta Kraśnicki- Przewodniczacy Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisjia Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Członek

Komisjia Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Członek

Andrzej Cieśla Radny Rady Powiatu - Wicestarosta Kraśnicki VI kadencja 2018-2023 5
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu - Wicestarosta Kraśnicki
Obowiązki:

Komisja Budżetowa- Członek

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego- Wiceprzewodniczący

Henryk Flis Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 6
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji- Członek

Roman Bijak Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 7
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:
 
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Przewodniczący

Komisja Statutowa - Przewodniczący

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Członek

Marek Kołtun Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 8
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu- Członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Przewodniczący

 

Jarosław Tomasz Czerw Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 9
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Wiceprzewodniczący

 

Edyta Dudzińska Radna Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 10
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji - Członek

Komisjia Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

Tadeusz Dziurda Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 11
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna - Członek

 

 

Zbigniew Józef Gawdzik Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 12
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji- członek

Komisja Statutowa - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Członek

Ryszard Iracki Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 13
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospogarczego - Przewodniczący

Komisja Rewizyjna - Członek

Komisja Statutowa - Członek

Komisja Skarg, Wniosek i Petycji - Członek

Wiesław Józef Jedliński Radny Rady Powiatu- wygaśnięcie mandatu Radnego z dniem 13 lutego 2020 roku VI kadencja 2018-2023 14
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu- wygaśnięcie mandatu Radnego z dniem 13 lutego 2020 roku
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego- Członek

Jan Kozioł Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 15
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Członek

Andrzej Maj Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 16
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

Krzysztof Skórski Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 17
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:
 
Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna - Sekretarz

Stefan Stachula Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 19
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Godziny przyjęć i numer pokoju:

 

Obowiązki:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Bożena Wilkołek Radna Rady Powiatu - Wygaśnięcie mandatu Radnej z dniem 31 grudnia 2020 roku VI kadencja 2018-2023 20
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Powiatu - Wygaśnięcie mandatu Radnej z dniem 31 grudnia 2020 roku
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Wygaśnięcie mandatu radnego  z dniem 31 grudnia 2020 roku

Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego- Członek

Tadeusz Wojtak Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 21
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Budżetowa - Członek

Komsija Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Członek

Komisja Statutowa - Członek

Paweł Marek Kudrel Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 22
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Rewizyjna - Członek

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Członek

Jan Grzebuła Radny Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 23
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Członej

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane